Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ROOTED B.V.

STATUTAIR GEVESTIGD TE ASSEN INGESCHREVEN BIJ
DE KVK ONDER NUMMER 81422121

 

ARTIKEL 1. | DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden worden de
volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de
navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de
bepalingen niet anders voortvloeit.

1. Rooted. B.V. (de uitgevende instelling):
de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te Assen,
ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 81422121.

2. Wederpartij: iedere natuurlijke of
rechtspersoon met wie Rooted B.V. een overeenkomst heeft gesloten of beoogt te
sluiten.

3. Consument: een wederpartij als bedoeld in
het vorige lid, natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een
beroep of bedrijf.

4. Overeenkomst: iedere tussen de wederpartij
en Rooted B.V. tot stand gekomen overeenkomst, waarmee de wederpartij een
lening in de vorm van een obligatie aangaat en Rooted B.V. zich in dat kader
jegens de wederpartij verbindt tot het streven naar het uitkeren van aflossing
en rente.

5. Investering: het bedrag waarvoor de
wederpartij bij Rooted B.V. obligaties afneemt ten behoeve van de productie van
Vijgenbomen en waarover rendement in de vorm van aflossing en rente wordt
berekend.

6. Obligatievoorwaarden: de voorwaarden welke
van toepassing zijn op de door de wederpartij verstrekte obligatielening aan Rooted
B.V.

7. Website: becomerooted.nl

8. Schriftelijk: communicatie op schrift,
communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog
op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende
opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

 

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op elk aanbod van Rooted B.V. en iedere tot stand gekomen
overeenkomst.

2. Van het bepaalde in deze algemene
voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken.
Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt
hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Vernietiging of nietigheid van een of meer
van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden of de overeenkomst als zodanig,
laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval
zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende
regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

ARTIKEL 3. | OVER ROOTED B.V., AANBOD EN
TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. Rooted B.V. biedt middels de website,
alsook op andere wijzen, investeringen aan in de vorm van obligaties,
betreffende de productie van Vijgenbomen waarmee de CO2-footprint van de
wederpartij wordt gereduceerd, terwijl de wederpartij rendement genereert met
haar investering. De aangeschafte bomen worden daadwerkelijk geplant, doch
wordt niet aan de wederpartij geleverd. De vijgenbomen produceren vruchten, die
(indien agrarisch mogelijk) jaarlijks geoogst worden. De wederpartij
profiteert, voor een looptijd van twintig jaar vanaf aankoop, van al het
rendement na aftrek van kosten en vergoedingen van één boom per obligatie. De
obligaties zijn enkel verhandelbaar met instemming van de Uitgevende
Instelling, wanneer de Obligatiehouder zelf een nieuwe koper
(rechts/natuurlijke) personen aandraagt en aan de voor overdracht geldende
voorwaarden is voldaan. De investering valt buiten toezicht van de Autoriteit
Financiële Markten (AFM); een licentie en prospectusplicht is niet van
toepassing. Wel is Rooted B.V. bekend bij de AFM daar de uitgevende instelling
voldaan heeft aan de wettelijke meldplicht op 14 oktober 2020.

2. Tenzij uitdrukkelijk anders door Rooted
B.V. aangegeven, bedraagt de minimale investering € 50.-, (zegge; vijftig euro)
gelijkstaand aan één Obligatie.

3. Elk aanbod van Rooted B.V. tot het doen
van een investering is vrijblijvend, ook in geval daarin een termijn van
aanvaarding is vermeld. Een aanbod van Rooted B.V. kan tot onverwijld na de
aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog worden herroepen.

4. Iedere overeenkomst komt, onverminderd het
bepaalde in lid 3, tot stand op het moment dat de wederpartij het aanbod van Rooted
B.V. op de daartoe aangewezen wijze heeft aanvaard en de wederpartij heeft
voldaan aan alle voorwaarden die uitdrukkelijk in het aanbod zijn vermeld,
waaronder mede begrepen een correcte opgave van de door Rooted B.V. bij het
aangaan van de overeenkomst gevraagde verplichte gegevens. Indien de
aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Rooted B.V., komt de
overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Rooted
B.V. anders aangeeft.

5. Onverminderd het bepaalde in lid 3, zal Rooted
B.V. de overeenkomst die rechtstreeks middels de website is aangegaan, zo
spoedig mogelijk per e-mail aan de wederpartij bevestigen.

6. Het is niet toegestaan voor Rooted B.V. om
de eventuele CO2-credits welke gepaard gaan met de productie van de Vijgenbomen
te verkopen aan derden.

 

ARTIKEL 4. | DUUR EN INHOUD VAN DE
OVEREENKOMST

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor een
looptijd van twintig jaar, gemeten vanaf het jaar van planten van de vijgenboom,
tenzij anders overeengekomen en schriftelijk bevestigd door Rooted B.V..

2. De wederpartij maakt over het door haar
geïnvesteerde bedrag aanspraak op al het rendement van het aantal aangeschafte
obligaties, na aftrek van kosten en vergoedingen, of zoveel meer of minder als
uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Over verschenen rendement
wordt niet opnieuw rendement berekend; rendement wordt aldus uitsluitend
berekend over het initieel geïnvesteerde bedrag.

3. Indien de wederpartij meerdere
overeenkomsten heeft gesloten, worden deze overeenkomsten als individuele, van
elkaar onafhankelijk bestaande overeenkomsten beschouwd, in het bijzonder wat
betreft de investering en de berekening van rendement.

4. Het rendement als bedoeld in lid 2 wordt,
behoudens het bepaalde in artikel 5.3 en 6.2, berekend vanaf de dag van
totstandkoming van overeenkomst, tot de dag dat de overeenkomst conform het
bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden is geëindigd en de
wederpartij het geïnvesteerde bedrag aldus heeft ontvangen.

5. Het rendement wordt, zolang de
overeenkomst voortduurt, eens per kalenderjaar uitgekeerd op het door de
wederpartij gebruikte IBAN-bankrekeningnummer bij aankoop van de obligatie. De
datum van uitkering is afhankelijk van externe factoren, waaronder het moment
van oogsten van de Vijgenbomen. Dientengevolge kan de datum van uitkering van
het rendement in het ene jaar verschillen van de datum van uitkering in een
ander jaar.

6. Onverminderd het bepaalde in artikel 5,
zal de overeenkomst automatisch beëindigd worden wanneer de looptijd als
bedoeld in lid 1 is verstreken, dan wel op de dag dat het door de wederpartij
geïnvesteerde bedrag volledig is afgelost en is teruggestort op haar
bankrekening.

7. De bevoegdheid om de overeenkomst op te
zeggen, komt aan Rooted B.V. toe. Opzegging van de overeenkomst door Rooted
B.V. geschiedt evenwel uitsluitend op grond van dringende redenen, waaronder
wordt verstaan een omstandigheid ten gevolge waarvan redelijkerwijs niet van Rooted
B.V. kan worden gevergd dat de overeenkomst langer in stand wordt gelaten. De
beoordeling hiervan valt ten deel aan het bestuur van Rooted B.V.. De
overeenkomst eindigt wegens opzegging door Rooted B.V. dan wel op de dag dat
het door de wederpartij geïnvesteerde bedrag volledig is afgelost en is teruggestort
op haar bankrekening.

8. Rooted B.V. kan de termijn van de looptijd
als bedoeld in lid 1 verlengen op grond van bijzondere, de wederpartij
onverwijld medegedeelde omstandigheden. Van zijn bevoegdheid de bedoelde
termijn te verlengen, zal Rooted B.V. uitsluitend gebruik maken indien eerdere
nakoming voor Rooted B.V. dusdanig bezwaarlijk is dat de belangen van de
wederpartij daar redelijkerwijs niet tegenop wegen. Deze verlenging heeft tot
gevolg dat de aflossingsverplichting van Rooted B.V. wordt uitgesteld voor de
periode van de verlenging.

9. Beëindiging van de overeenkomst door Rooted
B.V., op welke grond dan ook, geeft de wederpartij geen recht op
schadevergoeding of enige andere compensatie anders dan terugbetaling van het
geïnvesteerde bedrag en het rendement berekend tot de dag dat terugbetaling van
het geïnvesteerde bedrag heeft plaatsgevonden.

 

ARTIKEL 5. | RECHT VAN ONTBINDING VOOR
CONSUMENTEN

1. Dit artikel is uitsluitend van toepassing
op zogenoemde overeenkomsten op afstand (als bedoeld in artikel 6:230g lid 1
onder e van het Burgerlijk Wetboek) en overeenkomsten buiten de verkoopruimte
(als bedoeld in artikel 6:230g lid 1 onder f van het Burgerlijk Wetboek),
waaronder worden verstaan: overeenkomsten die tussen Rooted B.V. en consumenten
rechtstreeks middels de website worden gesloten, respectievelijk overeenkomsten
tussen Rooted B.V. en consumenten die worden gesloten in gelijktijdige
persoonlijke aanwezigheid van Rooted B.V. en de consument op een andere plaats
dan op locatie van Rooted B.V..

2. De consument is gerechtigd om de
overeenkomst tot 7 dagen na totstandkoming daarvan zonder opgave van redenen en
zonder een boete verschuldigd te zijn, te ontbinden, tenzij de consument
uitdrukkelijk heeft verklaard dat het planten van de aangeschafte vijgenbomen
binnen de bedoelde bedenktijd mag geschieden, in welk geval geldt dat de
overeenkomst binnen de bedenktijd volledig tot stand is nagekomen.

3. Indien de consument de overeenkomst op
grond van dit artikel ontbindt, heeft hij uitsluitend een aanspraak op het
geïnvesteerde bedrag in het kader van de overeenkomst en niet op enig daaraan
verbonden rendement.

4. De consument kan van zijn recht van
ontbinding gebruik maken door daartoe schriftelijk en met inachtneming van de
eventuele overige door Rooted B.V. aangegeven instructies, een verzoek in te
dienen bij Rooed B.V.. Zodra Rooted B.V. in kennis is gesteld van het voornemen
van de consument om de overeenkomst te ontbinden, zal Rooted B.V. de ontbinding
zo spoedig mogelijk per e-mail aan de consument bevestigen.

5. Indien betaling door de consument reeds
heeft plaatsgevonden, zal Rooted B.V. het bedrag zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst, aan de consument
terugbetalen.

 

ARTIKEL 6. | BETALING VAN INVESTERINGEN

1. Betaling van de investering dient te
geschieden op (een van) de daartoe door Rooted B.V. aangewezen
betaalmethode(n).

2. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak
op rendement uit haar investering, dan vanaf de dag waarop de door de
wederpartij verschuldigde betaling door Rooted B.V. is ontvangen, tenzij
betaling middels overboeking is overeengekomen.

3. In geval betaling middels overboeking is
overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de op de factuur vermelde
termijn, met inachtneming van de op factuur vermelde instructies.

4. Indien tijdige betaling achterwege blijft,
treedt het verzuim van de wederpartij van rechtswege in. Vanaf de dag dat het
verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij over het openstaande
bedrag de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.

5. Alle redelijke kosten, zowel
gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging
van de door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de
wederpartij.

 

ARTIKEL 7. | AANSPRAKELIJKHEID

1. Rooted B.V. draagt geen aansprakelijkheid
voor schade ontstaan doordat hij is uitgegaan van door de wederpartij
verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. De wederpartij is gehouden om
eventuele wijzigingen in de door haar bij het aangaan van de overeenkomst of op
enige ander moment aan Rooted B.V. verstrekte gegevens, onverwijld aan Rooted
B.V. mede te delen, bij gebreke waarvan Rooted B.V. niet aansprakelijk kan
worden gehouden voor de eventuele schade die daaruit voor de wederpartij
voortvloeit.

2. Rooted B.V. is niet aansprakelijk voor
schade als gevolg van een omstandigheid die volgens de wet, een rechtshandeling
of de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen, niet aan hem kan
worden toegerekend.

3. Rooted B.V. wordt wel aansprakelijk
gehouden in het geval van opzet of grove schuld aan haar zijde.

4. Indien op Rooted B.V. enige
aansprakelijkheid mocht komen te rusten, is die aansprakelijkheid beperkt tot
ten hoogste het in het kader van de overeenkomst door de wederpartij
geïnvesteerde bedrag, vermeerderd met het daarover verschenen rendement.

5. Indien de wederpartij een consument
betreft, is artikel 7.4 niet van toepassing.

6. De wederpartij kan uitsluitend een
verhaalsrecht hebben op het vermogen van de uitgevende instelling en zich niet
kan verhalen op het (privé-)vermogen van de directeuren, bestuurders en/of
aandeelhouders van de uitgevende instelling. Rooted B.V.

 

ARTIKEL 8. | INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Alle auteursrechten en overige rechten van
intellectuele eigendom op de eventueel in het kader van de overeenkomst aan de
wederpartij ter beschikking gestelde documentatie, de domeinnaam van Rooted
B.V., de website en onderdelen daarvan, waaronder mede begrepen de vormgeving
en werking van de website, alsook de beelden en overige content op de website,
behoren toe aan Rooted B.V., voor zover deze rechten niet bij derden rusten.
Het is de wederpartij verboden het materiaal waarop de rechten van Rooted B.V.
c.q. derden rusten, te verveelvoudigen, te wijzigen, op enige wijze te
reproduceren, te verspreiden, te exploiteren of daarvan afgeleide werken te
maken.

 

ARTIKEL 9. | TOEPASSELIJK RECHT, KLACHTEN EN
GESCHILLEN

1. De aan de wederpartij toekomende rechten
uit de overeenkomst tussen Wederpartij Rooted B.V. zijn strikt persoonlijk. 
Vorderingsrechten, voortvloeiend uit deze Overeenkomst zijn, behoudens voorafgaande schriftelijke instemming van Rooted B.V., onoverdraagbaar in de zin van Art. 3:83 lid 2 BW.

2. Op elke overeenkomst en alle daaruit
tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen, is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement
waarbinnen (de statutaire zetel van) Rooted B.V., zijnde Assen, zich bevindt,
is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen.

3. Alvorens een eventueel beroep te doen op
de rechter, zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil
in onderling overleg te beslechten.

4. Klachten van de wederpartij in verband met
de uitvoering van de overeenkomst door Rooted B.V. dienen binnen zeven dagen
nadat de wederpartij de gronden die aanleiding tot de klacht gaven, heeft
geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te worden
ingediend bij Rooted B.V., bij gebreke waarvan er voor Rooted B.V. uit een
dergelijke klacht van de wederpartij geen enkele verplichting voortvloeit.

5. Bij Rooted B.V. ingediende klachten worden
binnen een termijn van zeven dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een
klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van zeven
dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de
wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

6. Een klacht van een consument in verband
met een overeenkomst op afstand zoals bedoeld in artikel 5.1, die niet in
onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument voorleggen aan de
geschillencommissie via het ODR-platform van de Europese Unie
(ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

ARTIKEL 10. | OVERMACHT

1. Rooted B.V. heeft het recht de nakoming
van zijn verplichtingen uit de obligatievoorwaarden te laten vervallen, als hij
door overmacht verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Rooted B.V. zal
alles wat in haar macht ligt, mits binnen het redelijke, ondernemen om de
verplichtingen naar haar obligatiehouders na te komen.

2. Onder overmacht wordt verstaan, iedere
niet aan Rooted B.V. toerekenbare tekortkoming, waaronder mede begrepen, doch
niet uitputtend: staking, tekorten, rellen, onlusten, brand, overstroming,
storm, explosies, natuurrampen, oorlog, overheidsingrijpen,
arbeidsomstandigheden, aardbevingen, materiaalgebrek of iedere andere
omstandigheid waarop de tekortschietende partij in redelijkheid geen invloed
kon uitoefenen.

 

 

 

× Hoe kan ik je helpen?