Written by Tom Hulsebosch

26-05-2021

Nieuws, samenwerking

FOR ENGLISH SEE BELOW

HAAREN –          Studio Viscom, gevestigd aan de Kruisboogstraat 41 te Haaren zal vanaf 1 mei 2021 CO2 neutraal te werk gaan. Dit is mogelijk gemaakt door Rooted uit Assen.

Joyce van Studio Viscom is al langere tijd bezig met de verschillende opties van milieubewust ondernemen.  Een onderdeel hiervan is het compenseren van CO2. Door via Rooted bomen te laten planten kan Studio Viscom nu CO2 neutraal te werk gaan. Joyce ziet deze samenwerking met Rooted als een mooie stap in de richting van een duurzame toekomst.

Wat is studio Viscom?

Studio Viscom is een ontwerp- en communicatiebureau dat gespecialiseerd is in het onderwijs en de daar bijbehorende coaching. Studio Viscom doet verder ook branding voor bedrijven en de begeleiding van het werken met concepten binnen startups. Bij Studio Viscom staan integriteit en kwaliteit hoog in het vaandel, het doel is dan ook altijd om samen met de klant een mooi eindresultaat neer te zetten. Joyce doet dit door met de klant om tafel te gaan zitten en net zo lang mee te denken tot er uiteindelijk een beeld ontstaat van wat de klant in gedachten heeft.

Wat is het belang van duurzaam ondernemen?

Ondertussen is het binnen elke branche en bedrijfstak een veel gehoord begrip “duurzaam ondernemen”, maar wat is nou daadwerkelijk het belang van duurzaam ondernemen?

De belangrijkste reden om duurzaam te ondernemen is om bewuster met het milieu bezig te zijn.

Daarnaast zijn er ook minder bekende voordelen van duurzaam ondernemen. Voorbeelden hiervan zijn een hogere personeelstevredenheid, een betere marketingwaarde voor je bedrijf en tot slot ook een stukje risicobeperking. Je wilt als bedrijf namelijk geassocieerd worden met maatschappelijk verantwoord ondernemen en leveranciers hebben die dit doen. Daartoe is het belangrijk om mee te bewegen met de hervorming in de groene sector.

Wilt u meer weten over Rooted of Studio Viscom?

Neem dan een kijkje op www.becomerooted.nl en www.studioviscom.nl

—————————————————————–

HAAREN – Studio Viscom, located at Kruisboogstraat 41 in Haaren, will operate CO2 neutral from 1 May 2021. This was made possible by Rooted from Assen.

Joyce from Studio Viscom has been working on the various options of environmentally conscious entrepreneurship for a long time. Part of this is the compensation of CO2. By having trees planted via Rooted, Studio Viscom can now work CO2 neutral. Joyce sees this collaboration with Rooted as a great step towards a sustainable future.

What is studio Viscom?

Studio Viscom is a design and communication agency that specializes in education and the associated coaching. Studio Viscom also provides branding for companies and the guidance of working with concepts within startups. At Studio Viscom, integrity and quality are of paramount importance, so the goal is always to achieve a good end result together with the customer. Joyce does this by sitting around the table with the customer and thinking along until an image of what the customer has in mind eventually emerges.

What is the importance of sustainable entrepreneurship?

In the meantime, the term “sustainable entrepreneurship” is widely heard in every branch and industry, but what is the real importance of sustainable entrepreneurship?

The most important reason for sustainable entrepreneurship is to be more aware of the environment. In addition, there are also less known benefits of sustainable entrepreneurship. Examples of this are higher staff satisfaction, better marketing value for your company and finally also a piece of risk mitigation. As a company you want to be associated with corporate social responsibility and have suppliers who do this. To this end, it is important to move with the reform in the green sector.

Would you like to know more about Rooted or Studio Viscom? Then take a look at www.becomerooted.nl/en and www.studioviscom.nl

× Hoe kan ik je helpen?