Written by Tjerk v/d Woude

01-06-2021

Nieuws, duurzaamheid

FOR ENGLISH SEE BELOW

Supermarkten maken groene ambities niet waar

Albert Heyn en Ekoplaza duurzaamst, Jumbo minst.

 Supermarkten doen te weinig om duurzame voeding te stimuleren. Vlees blijft ondanks eerdere afspraken de norm, de winkels zijn niet transparant over de herkomst van bepaalde producten en er ontbreekt een concrete aanpak tegen ontbossing.

Bovenstaande conclusies trekt onderzoek stichting Questionmark in het onderzoeksrapport Superlijst Groen 2021. Eind 2020 verscheen er al een lijst waaruit bleek dat supermarkten een gezond eetpatroon niet of nauwelijks stimuleren. Nu zeggen onderzoekers dat deze ketens ook op duurzaamheid tekortschieten.

Voor de supermarkten loont het om ‘groen’ uit de verf te komen nu steeds meer consumenten waarde hechten aan duurzaamheid. Met kortingacties tegen verspilling, nieuwe vegan productlijnen en het verdwijnen van plastic zakjes laten winkels zich van hun beste kant zien. Maar de duurzame trends en doelen vertalen zich voor alsnog niet in meetbare resultaten.

Twee jaar geleden werd in het brancheplan Duurzaam Verpakken afgesproken dat alle supermarkten 20 procent minder verpakkingsmateriaal gebruiken in 2025. Bij het onderzoek van Questionable bleek dat bijna alle supermarkten nog niets konden zeggen over hun voortgang. Enkel Albert Heijn wist met cijfers te onderbouwen dat zij op schema liggen.

Het onderzoeksbureau hoopt met het onderzoek de supermarktketens aan te zetten tot actie. ‘We willen de winkels inspireren om van elkaar te leren en sneller te verduurzamen. Met de Superlijst Gezondheid hebben we gezien dat dat mogelijk is.’

Over twee jaar zal Questionable opnieuw de balans opmaken. Dan zal blijken of de supermarkten zich beter hebben ingezet voor de gestelde doelen.

——————–

Supermarkets are not living up to green ambitions

Albert Heyn and Ekoplaza most sustainable, Jumbo least. 

Supermarkets are doing too little to encourage sustainable food. Despite previous agreements, meat remains the norm, the shops are not transparent about the origin of certain products and there is no concrete approach against deforestation.

Research from the Questionmark Foundation draws the above conclusions in the research report Superlijst Groen 2021. At the end of 2020, a list appeared that showed that supermarkets do not or hardly encourage a healthy diet. Now researchers say that these chains also fall short on sustainability.

For supermarkets, it pays to be ‘green’ now that more and more consumers value sustainability. With discount campaigns against waste, new vegan product lines and the disappearance of plastic bags, stores are showing their best side. But the sustainable trends and goals do not translate into measurable results for the time being.

Two years ago, in the Sustainable Packaging sector plan, it was agreed that all supermarkets will use 20 percent less packaging material by 2025. Questionable’s survey showed that almost all supermarkets could not say anything about their progress. Only Albert Heijn was able to substantiate with figures that they are on schedule.

The research bureau hopes that the research will encourage supermarket chains to take action. ‘We want to inspire the stores to learn from each other and become more sustainable more quickly. We have seen that this is possible with the Health Superlist.’

In two years’ time, Questionable will again take stock. Then it will become clear whether the supermarkets have made better efforts to achieve the set goals.

 

green goals
× Hoe kan ik je helpen?