Written by William ten Zijthoff

1-05-2021

informatief,

FOR ENGLISH SEE BELOW

Wat zijn obligaties en waarom zou je ze kopen?

In dit artikel worden 6 vragen behandelen die vaak gesteld worden bij en over het beleggen in obligaties. Obligaties zijn over het algemeen een minder bekende investeringsvorm, maar door het lage risico vaak wel de moeite waard.

1. Wat zijn obligaties?

Een obligatie is letterlijk een soort verhandelbare lening. Een bedrijf geeft deze uit wanneer er kapitaal nodig is. In het geval van Rooted gaat het om een obligatie met een vaste looptijd van 20 jaar. Ook is er een jaarlijkse uitkering van gemiddeld zo’n 20% per jaar. Op dit moment is de markt voor obligaties anderhalf keer zo groot als de aandelenmarkt. Een investering in obligaties heeft vaak ook minder risico dan een investering in aandelen.

2. Hoe werkt het handelen in obligaties?

Zolang de obligatie nog binnen de looptijd valt, kan deze altijd vrij verhandeld worden. De waarde van een obligatie hangt af van hoe goed het bedrijf het doet op de huidige markt.

3. Wat zijn de voordelen van obligaties

Er zijn voornamelijk twee grote voordelen van het beleggen in obligaties. Het eerste grote voordeel is de koerswinst, als de uitgegeven obligatie namelijk boven verwachting groeit kan er een hoger rendement uitgekeerd worden aan de obligatiehouder. Het tweede grote voordeel is de vastgestelde rente. Doordat Rooted een laag risico heeft en weinig overheadkosten is het vastgestelde rentepercentage hoger dan voor bijvoorbeeld aandelen.

4. Wat zijn de risico’s van obligaties?

Het voornaamste risico van het investeren in obligaties is faillissement. Het voordeel voor obligatiehouders is wel dat deze voorrang krijgen boven aandeelhouders bij een faillissement.

Volgens experts is spreiding van beleggingsmogelijkheden dan ook belangrijk. Bij Rooted is er een laag risico op faillissement, doordat er vrijwel geen vaste kosten zijn.

5. Is voor het beleggen in obligaties veel tijd en kennis nodig?

Simpel gezegd; nee. Doordat obligaties een vaste looptijd hebben met een vooraf vastgesteld rentepercentage gaat er niet veel tijd en kennis mee gemoeid Zorg vooraf wel dat alle risico’s duidelijk zijn.

6. Hoe koop ik een obligatie?

Kijk voor het aanschaffen vaan een obligatie op https://www.becomerooted.nl/product/obligatie/

—————————-

What is a bond, and why should you buy them?

This article discusses 6 questions that are often asked about (investing in) bonds. Bonds are generally a lesser known form of investment, but are often worthwhile due to the low risk.

1. What are bonds?

A bond is literally a type of negotiable loan. A company issues these when capital is needed. In the case of Rooted, this is a bond with a fixed term of 20 years. There is also an annual payment of about 20% per year on average. Currently, the bond market is one and a half times the size of the stock market. An investment in bonds often also carries less risk than an investment in shares.

2. How does bond trading work?

As long as the bond is still within maturity, it can always be freely traded. The value of a bond depends on how well the company is doing in the current market.

3. What are the benefits of bonds

There are mainly two main advantages of investing in bonds. The first major advantage is the price gain, because if the issued bond grows above expectations, a higher return can be paid out to the bond holder. The second big advantage is the fixed interest. Because Rooted has a low risk and little overhead costs, the fixed interest rate is higher than for shares, for example.

4. What are the risks of bonds?

The main risk of investing in bonds is bankruptcy. The advantage for bond holders is that they take precedence over shareholders in a bankruptcy. According to experts, spreading investment options is therefore important. Rooted has a low risk of bankruptcy, because there are virtually no fixed costs.

5. Does investing in bonds require a lot of time and knowledge?

Easy said; No. Because bonds have a fixed term with a predetermined interest rate, not much time and knowledge is involved.

Make sure that all risks are clear in advance.

6. How do I buy a bond?

To purchase a bond, go to https://www.becomerooted.nl/en/product/obligatie/

certificate, contract, document
× Hoe kan ik je helpen?